Polityka Prywatności

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób współpracujących z firmą CZATA Ochrona Osób i Mienia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO. Opisane poniżej zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

 1. Administrator Danych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  CZATA Ochrona Osób i Mienia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000447390, NIP: 578-311-15-27, Regon: 281463736 E-mail: [email protected]

 2. Dane osobowe

  Definicja zgodnie z art. 4 RODO:

  „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  W szczególności przetwarzamy następujące dane:

  1. imię (imiona), nazwisko, adres email, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
  2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

 3. Podstawa i cel przetwarzania

  Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, w przypadku korzystania z usług CZATA Ochrona Osób i Mienia Sp. z o. o. wystąpią trzy z nich:

  1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
  2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią;
  3. Dobrowolna zgoda na działania marketingowe.

  Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności tj. wysyłanie korespondencji marketingowej lub udział w wydarzeniu.

 4. Okres przetwarzania danych
  1. Dla danych przetwarzanych na podstawie: Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

   Przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecia, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.

  2. Dla danych przetwarzanych na podstawie: Dobrowolnej zgody oraz Przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.

 5. Przekazywanie danych

  W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

  1. Producenci, dostawcy i dystrybutorzy rozwiązań IT oferowanych przez One System
  2. Biura informacji gospodarczej
  3. Instytucje finansowe i kredytowe
  4. Podmioty, które przetwarzają Pana/ Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Uprawnienia związane z faktem przetwarzania danych
  1. Dla danych przetwarzanych na podstawie: Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

   Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

   • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
   • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
   • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
   • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
   • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

   Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres [email protected]. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

  2. Dla danych przetwarzanych na podstawie: Dobrowolnej zgody oraz Przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.

   Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

   • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
   • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
   • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
   • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
   • Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

   Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres [email protected]. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

  3. Odpowiedź Administratora

   Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań. (art. 12 RODO)

  4. Skarga

   Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorującego.

 7. Zmiany w polityce prywatności

  Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w niniejszej polityce prywatności.